Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku, ta strona opisuje metody zarządzania stroną w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z artykułami 13 i 14 Rozporządzenia Europejskiego nr 679/2016 (zwanego dalej tylko GDPR) oraz artykułami 13 i 14 Ustawy San Marino nr 171/2018 (zwanej dalej tylko Ustawą RSM) dotyczącymi ochrony danych, w związku z tym przekazujemy poniższe informacje w celu prawidłowego i przejrzystego przekazania wiadomości o danych zebranych z naszych stron internetowych oraz o związanych z nimi sposobach wykorzystania takich danych.
Informacje te opierają się również na Rekomendacji nr 2/2001, którą europejskie organy ochrony danych - które spotkały się w Grupie ustanowionej na mocy art.. 29 dyrektywy nr 95/46/WE - przyjęły w dniu 17 maja 2001 r. w celu określenia pewnych minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych w Internecie, a w szczególności metod, czasu i charakteru informacji, które Administratorzy Danych muszą przekazywać użytkownikom w momencie łączenia się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu połączenia.

1. POZYSKIWANIE DANYCH
Przetwarzane dane osobowe są dobrowolnie podawane przez Państwa i pozyskiwane przez nas w ramach przeglądania naszej witryny internetowej www.oasy.com. Dane osobowe pozyskiwane są poprzez formularze w działach "Kontakt" i "Subskrypcja newslettera", w których można poprosić o informacje i zapisać się na newsletter.

2. DANE PRZETWORZONE
Przetwarzanie obejmuje następujące dane:
a) Dane dotyczące przeglądania: kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przesyłamy do twojego urządzenia pliki cookie lub technologie o podobnych funkcjonalnościach, które pozwalają nam monitorować twoje działania. Pliki te przesyłają następnie dane z powrotem do naszych narzędzi analitycznych. Możemy zatem ustalić, z jakiego kanału marketingowego został wygenerowany Twój kontakt (np. Google AdWords, e-mail, newsletter) oraz jakie strony odwiedziłeś, a także inne podobne informacje. Przeprowadzamy analizę wielu urządzeń, tzn. korzystamy z narzędzi analitycznych (Google Signals), które pozwalają nam zauważyć, czy użytkownik wchodził w interakcję z naszą witryną za pomocą różnych urządzeń. Otrzymujemy również informacje o tym, jak korzystasz z witryny i jak wchodzisz z nią w interakcje, a także o czasie spędzonym na stronie. Nasz serwer internetowy zbiera również podstawowe informacje o wyszukiwaniach wykonywanych w przeglądarce podczas wizyty na stronie. Takie dane mogą zawierać informacje o dacie i godzinie ostatniej wizyty, dacie i godzinie wyszukiwania w przeglądarce, Państwa adresie IP, podstawowych informacjach z nagłówka HTTP (takich jak odwołania do adresu URL i agent użytkownika) oraz poprzednich adresach URL przeszukiwanych przez Państwa przeglądarkę. Na tej stronie aktywne są również niektóre funkcjonalności, które funkcjonują na danych osobowych, udostępniając je innym podmiotom lub stronom internetowym (np. Facebook, Instagram itp.). Funkcjonalności te przesyłają dane do podmiotów trzecich, które mogą wykorzystywać dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności. Funkcjonalności te są obsługiwane przez podmioty trzecie, które nie są z nami powiązane i zalecamy zapoznanie się z ich własnymi politykami prywatności. Wykorzystanie plików cookies oraz innych narzędzi cyfrowych o podobnej funkcjonalności zostało opisane bardziej szczegółowo w naszej Polityce Cookies, która jest dostępna online w odpowiednim dziale.
b) Dane osobowe i kontaktowe: kiedy zamierzasz poprosić o jakiekolwiek informacje, kontaktując się z nami za pośrednictwem sekcji "Kontakt" i "Subskrypcja newslettera" na stronie internetowej, będziemy gromadzić Twoje dane, adres e-mail, numer telefonu itp. w celu umożliwienia realizacji Twoich próśb i/lub subskrypcji newslettera, a także będziemy przechowywać zapisy wysłanych przez nas e-maili.

3. METODY PRZETWARZANIA
Przetwarzanie będzie realizowane - również, ale nie tylko - przy użyciu środków informatycznych i/lub zautomatyzowanych, z zastosowaniem odpowiednich metod gwarantujących bezpieczeństwo, ochronę i poufność danych oraz zapobiegających i ograniczających ryzyko utraty, pogorszenia, kradzieży danych oraz zapewniających przywrócenie ich w rozsądnym czasie w przypadku naruszenia danych.
Przetwarzanie będzie odbywać się poprzez następujące operacje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, komunikowanie, porównywanie lub łączenie danych, ograniczanie, usuwanie i niszczenie danych.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) aby umożliwić techniczne i funkcjonalne zarządzanie naszą stroną internetową (w tym utrzymanie bezpieczeństwa komputerowego), na przykład identyfikacja części strony internetowej, które mają niskie latencje;
b) w celu przesyłania Państwu newsletterów i komunikatów zawierających treści promocyjne i informacyjne/reklamowe dotyczące naszych produktów i usług, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę;
c) w celach profilowania lub tworzenia profili (indywidualnych i/lub zbiorczych) w oparciu o Państwa profil, preferencje i wybory konsumpcyjne, w celu opracowania analiz rynkowych i statystycznych oraz przekazywania spersonalizowanej komunikacji, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę;
d) do celów związanych z obsługą klienta, w przypadku gdy użytkownik chce poprosić o informacje za pośrednictwem sekcji "Kontakt" na naszej stronie, abyśmy mogli odpowiedzieć na jego pytania.

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
b) dobrowolnie i regularnie udzielanej przez Państwa zgody (w przypadku marketingu poprzez newsletter oraz profilowania);
c) w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków przedumownych (takich jak obsługa wniosków o udzielenie informacji).
Bardziej szczegółowo: Podstawą prawną dla celu, o którym mowa w art. 4 ust. a) są art. 6 ust. 1 lit. f GDPR oraz art. 5 ust. 1 lit. f ustawy RSM; dla celów ust. b) i c) podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz art. 5 ust. 1 lit. a) ustawy RSM; dla celów ust. d) podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR oraz art. 5 ust. 1 lit. b) ustawy RSM.

6. OBOWIĄZKOWY LUB DOBROWOLNY CHARAKTER PRZETWARZANIA
Podanie przez Państwa danych w celu wyszczególnionym w opisanym powyżej punkcie 4 "Cel przetwarzania", lit. d) jest obowiązkowe, w związku z czym Państwa odmowa uniemożliwi realizację wszelkich Państwa żądań.
Udostępnienie danych w celach wskazanych w wyżej wymienionych punktach b) i c) ma charakter fakultatywny, dlatego też mogą Państwo zdecydować o niepodawaniu żadnych danych bez uszczerbku dla kontaktów z naszą firmą.

7. ADRESACI DANYCH OSOBOWYCH
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych, Przetwórców Danych wyznaczonych przez Administratora Danych oraz innych pracowników formalnie upoważnionych i odpowiednio poinstruowanych do przetwarzania (zgodnie z art. 29 GDPR i art. 30 ustawy RSM).
Państwa dane mogą być również przetwarzane przez wszelkiego rodzaju konsultantów, jako Przetwórców Danych, zaangażowanych w wykonywanie zadań technicznych i pomocniczych w imieniu firmy. Aktualna lista Przetwórców Danych jest przechowywana w siedzibie firmy i można się z nią zapoznać na życzenie.
Państwa dane nie zostaną ujawnione, ale mogą zostać przekazane organom kontrolnym odpowiedzialnym za sprawdzenie i kontrolę prawidłowości wymogów prawnych, jak również innym spółkom grupy, spółkom dominującym i stowarzyszonym.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Przyjmuje się jednak, że w razie potrzeby nasza firma będzie miała prawo do przekazania danych do obcego Kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zebrane dane dotyczące przeglądania stron są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze stron oraz sprawdzenia poprawności ich działania i są usuwane po przetworzeniu. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane przez czas ściśle niezbędny do zarządzania zleconą usługą. Jeżeli zdecydowali się Państwo na otrzymywanie od nas informacji handlowych, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na profilowanie, zebrane dane będą wykorzystywane (przetwarzane) do czasu, gdy zdecydują się Państwo wycofać swoją zgodę, a w każdym przypadku nie później niż dwa lata po wydaniu lub odnowieniu zgody na dane przekazane do działań związanych z informacją handlową lub nie dłużej niż rok w przypadku danych wykorzystywanych do spersonalizowanych ofert handlowych.

10. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Niniejszym informujemy, że w każdej chwili, zgodnie z art. 15-22 GDPR i ustawy RSM, mogą Państwo skorzystać z następujących praw:
1) Uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeśli tak jest, uzyskać dostęp do danych i wszystkich informacji związanych z przetwarzaniem (prawo dostępu zgodnie z art. 15 GDPR i ustawy RSM);
2) Uzyskać sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz scalenie niekompletnych danych również za pomocą oświadczenia uzupełniającego (na podstawie art. 16 GDPR i ustawy RSM);
3) Uzyskać bez zbędnej zwłoki usunięcie swoich danych osobowych, jeżeli: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone; zostały przetworzone niezgodnie z prawem; muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego; wycofali Państwo zgodę lub wnieśli sprzeciw wobec przetwarzania (prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 GDPR i ustawy RSM);
4) Uzyskania ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji: jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, przez okres niezbędny Administratorowi Danych do zweryfikowania tej prawidłowości; jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania; mimo że Administrator Danych nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, Państwa dane osobowe są niezbędne do ustanowienia lub wykonania prawa w sądzie; jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji ewentualnej przewagi uzasadnionych przyczyn Administratora Danych w odniesieniu do Państwa danych (prawo do ograniczenia na podstawie art. 18 GDPR i ustawy RSM);
5) Otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, będącym w powszechnym użyciu i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne oraz przesłania tych danych innemu Administratorowi Danych bez przeszkód przez Administratora Danych, który je dostarczył (prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR i ustawy RSM);
6) Wnieść sprzeciw, w całości lub w części, wobec przetwarzania. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, w tym profilowania, w zakresie w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 GDPR i ustawy RSM);
7) Wycofać zgodę w dowolnym momencie;
8) Wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. ADMINISTRATOR DANYCH I JEGO PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ
Aby wyegzekwować prawa opisane powyżej, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych Wonderfood s.p.a. za pomocą komunikatu, który należy przesłać pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail privacy@wonderfood.com lub, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na następujący adres: Strada dei Censiti, 2 - 47891 Falciano (RSM) lub, do ich przedstawiciela w Unii Europejskiej, dr Nathaniela Casadei (NIP CSDNHN82S13H294O) dostępnego pod następującym adresem e-mail wonderfood@novapoesis.it lub, listem poleconym, na następujący adres: Via Pomposa no. 43/I, 47924 Rimini (RN).

Administrator danych Wonderfood s.p.a.


Informacje o firmie

Nazwa firmy Wonderfood Spa
Adres siedziby Strada dei Censiti, 2
47891 Falciano (SM)
Kod Wykonawcy SM 04018

Nasz Świat Miłości czeka na Ciebie i Twojego

Zapisz się do naszego Newslettera i wejdź do Świata Miłości Oasy. Czeka tu na Was wiele nowości.