Privatumo politika

Gerbiamas naudotojau, šiame puslapyje aprašomi svetainės valdymo būdai, susiję su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Vadovaujantis Europos reglamento Nr. 679/2016 (toliau – tik BDAR) 13 ir 14 straipsniais bei San Marino įstatymo Nr. 171/2018 (toliau – tik RSM įstatymas) 13 ir 14 straipsniais dėl duomenų apsaugos, todėl toliau pateikiame informaciją, siekdami teisingai ir skaidriai teikti naujienas apie mūsų interneto svetainėse surinktus duomenis ir susijusius tokių duomenų panaudojimo būdus.
Informacija taip pat pagrįsta Rekomendacija Nr. 2/2001, kurią Europos duomenų apsaugos institucijos – susirinkusios pagal straipsnį įsteigtoje grupėje. 95/46/EB 29 p. – priimtas 2001 m. gegužės 17 d., siekiant nustatyti tam tikrus minimalius asmens duomenų rinkimo internetu reikalavimus, o ypač informacijos, kurią duomenų valdytojai turi teikti vartotojams, būdus, laiką ir pobūdį. kai jie prisijungia prie tinklalapių, neatsižvelgiant į ryšio tikslą.

1. DUOMENŲ GAVIMAS
Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi mūsų, jūs pateikiate laisvai, naršydami mūsų svetainėje www.oasy.com. Asmens duomenys renkami skiltyse „Kontaktai“ ir „Naujienlaiškio prenumerata“ esančiomis formomis, kuriose galite prašyti informacijos ir užsiprenumeruoti naujienlaiškį.

2. APDOROTI DUOMENYS
Tvarkymas apima šią informaciją:
a) Naršymo duomenys: kai lankotės mūsų svetainėje, į jūsų įrenginius siunčiame slapukus arba panašių funkcijų technologijas, kurios leidžia stebėti jūsų elgesį. Tada šie slapukai siunčia duomenis atgal į mūsų analizės įrenginius. Todėl galime stebėti, iš kurio rinkodaros kanalo buvo sukurtas jūsų kontaktas (pvz., Google AdWords, el. paštas, naujienlaiškis) ir kuriuose puslapiuose lankėtės bei kitą panašią informaciją. Atliekame kelių įrenginių analizę, naudojame analitinius įrankius (Google Signals), kurie leidžia pastebėti, ar su mūsų svetainėje lankėtės naudodami skirtingus įrenginius. Taip pat gauname informaciją apie tai, kaip naudojatės ir sąveikaujate su svetaine, kiek laiko praleidžiate svetainėje. Mūsų svetainės serveris taip pat renka pagrindinę informaciją apie paiešką, atliktą jūsų naršyklėje, kai lankotės svetainėje. Tokiuose duomenyse gali būti informacijos apie paskutinio apsilankymo datą ir laiką, paieškos naršyklėje datą ir laiką, jūsų IP adresą, pagrindinę HTTP antraštės informaciją (pvz., URL nuorodas ir vartotojo agentą) ir ankstesnius URL, kurių ieškojote savo naršyklėje. Kai kurios funkcijos taip pat yra aktyvios šioje svetainėje, kurios veikia su asmens duomenimis, dalijantis jais su kitais subjektais ar svetainėmis (pvz., Facebook, Instagram ir kt.). Šios funkcijos siunčia duomenis trečiosioms šalims, kurios gali naudoti asmeninę informaciją pagal savo privatumo politiką. Šias funkcijas valdo trečiosios šalys, nesusijusios su mumis, todėl rekomenduojame perskaityti jų privatumo politiką. Slapukų ir kitų panašaus funkcionalumo skaitmeninių įrankių naudojimas išsamiau aprašytas mūsų slapukų politikoje, kurią galima pasiekti internete atitinkamoje skiltyje.
b) Asmens ir kontaktiniai duomenys: kai ketinate prašyti bet kokios informacijos susisiekę su mumis per svetainės skiltis „Kontaktai“ ir „Naujienlaiškio prenumerata“, mes rinksime jūsų duomenis, el. pašto adresą, telefono numerį ir kt. kad galėtume įvykdyti jūsų prašymus ir (arba) užprenumeruoti naujienlaiškį, o mes fiksuosime jums atsiųstus el. laiškus.

3. APDOROJIMO METODAI
Tvarkymas taip pat, bet ne tik, bus atliekamas kompiuterizuotomis ir (arba) automatizuotomis priemonėmis, tinkamais metodais, užtikrinančiais duomenų saugumą, apsaugą ir konfidencialumą bei siekiant užkirsti kelią ir apriboti duomenų praradimo, pablogėjimo, vagystės riziką ir užtikrinti, kad ji atkuriama per protingą terminą duomenų pažeidimo atveju.
Duomenų tvarkymas bus vykdomas atliekant šias operacijas: duomenų rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar modifikavimas, ištraukimas, konsultavimas, naudojimas, ryšys, palyginimas ar sujungimas, apribojimas, ištrynimas ir sunaikinimas.

4. APDOROJIMO TIKSLAI
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:
a) sudaryti sąlygas techniniam ir funkciniam mūsų tinklalapio valdymui (įskaitant kompiuterių saugumo palaikymą), pavyzdžiui, identifikuoti svetainės dalis, kurių delsimas yra mažas;
b) siųsti jums naujienlaiškius ir pranešimus su reklaminiu ir informaciniu/reklaminiu turiniu apie mūsų produktus ir paslaugas, jei davėte sutikimą;
c) profiliavimo tikslais arba profilių (individualių ir (arba) apibendrintų) kūrimui pagal jūsų profilį, pageidavimus ir vartojimo pasirinkimus, rinkos ir statistinės analizės kūrimui bei personalizuotų pranešimų perdavimui, jei davėte sutikimą;
d) su klientų aptarnavimo paslauga susijusiais tikslais, jei norite paprašyti informacijos per mūsų svetainės skiltį „Kontaktai“, kad galėtume patenkinti jūsų prašymus.

5. TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tokiu teisiniu pagrindu:
a) siekti teisėto Duomenų valdytojo intereso;
b) jūsų laisvai ir reguliariai duotas sutikimas (rinkodaros per naujienlaiškius ir profiliavimą atveju);
c) kaip būtina iki sutartiniams įsipareigojimams (pvz., prašymų pateikti informaciją tvarkymas).
Išsamiau: Teisinis pagrindas 4 straipsnio skirsnyje nurodytam tikslui. a) yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas ir RSM įstatymo 5 straipsnio 1 dalies f punktas; sektos tikslams. b) ir c) teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir RSM įstatymo 5 straipsnio 1 dalies a punktas; sektos tikslu. d) teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas ir RSM įstatymo 5 straipsnio 1 dalies b punktas.

6. PRIVALOMAS AR NEPRIVALOMAS APDOROJIMO POBŪDIS
Duomenų teikimas aukščiau aprašytu 4 punkto „Apdorojimo tikslai“ d) punkte nurodytu tikslu yra privalomas, todėl jūsų atsisakymas neleis įvykdyti jūsų pateikto prašymo.
Duomenų atskleidimas minėtuose b) ir c) punktuose nurodytais tikslais yra neprivalomas, todėl galite nuspręsti nepateikti jokių duomenų, nepažeisdami santykių su mūsų įmone.

7. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI
Surinktus asmens duomenis tvarkys Duomenų valdytojas, Duomenų valdytojo paskirti Duomenų tvarkytojai ir kiti darbuotojai, formaliai įgalioti ir tinkamai instruktuoti tvarkyti (pagal BDAR 29 straipsnį ir RSM įstatymo 30 straipsnį).
Jūsų duomenis taip pat gali tvarkyti bet kokie konsultantai, kaip Duomenų tvarkytojai, atliekantys technines ir palaikymo užduotis įmonės vardu. Atnaujintas Duomenų tvarkytojų sąrašas saugomas pagrindinėje įmonės buveinėje ir jį galima peržiūrėti paprašius.
Jūsų duomenys nebus atskleisti, bet gali būti perduoti kontrolės įstaigoms, atsakingoms už teisinių reikalavimų tvarkingumo patikrinimus ir kontrolę, taip pat kitoms grupės įmonėms, dukterinėms įmonėms ir asocijuotoms įmonėms.

8. DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
Jūsų duomenys nebus perduodami už Europos Sąjungos ribų. Tačiau suprantama, kad esant reikalui, mūsų įmonė turės teisę perduoti duomenis užsienio šalims pagal galiojančias teisės nuostatas.

9. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
Surinkti naršymo duomenys naudojami tik norint gauti anoniminę statistinę informaciją apie naudojimąsi svetainėmis ir patikrinti jų teisingą veikimą, o po apdorojimo ištrinami. Kiti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek būtina norint valdyti prašomą paslaugą. Jei pasirinkote gauti iš mūsų komercinius pranešimus, jei leidote profiliuoti, surinkti duomenys bus naudojami (tvarkomi) tol, kol nuspręsite atšaukti savo sutikimą ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per dvejus metus nuo sutikimo dėl komercinių pranešimų veiklai teikiamų duomenų išdavimo ar atnaujinimo, arba ne vėliau kaip per vienerius metus nuo duomenų, naudojamų personalizuotiems komerciniams pasiūlymams, pateikimo ar atnaujinimo.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
Informuojame, kad pagal GDPR 15–22 straipsnius ir RSM įstatymą galite bet kada pasinaudoti šiomis teisėmis:
1) turėti patvirtinimą, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jei taip yra, gauti prieigą prie duomenų ir visos su tvarkymu susijusios informacijos (teisė susipažinti su BDAR 15 straipsniu ir RSM įstatymas);
2) Nedelsiant ištaisyti neteisingus asmens duomenis ir įtraukti neišsamius duomenis, taip pat pateikiant papildomą deklaraciją (pagal BDAR 16 straipsnį ir RSM įstatymą);
3) reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti be nepagrįsto delsimo, jeigu: duomenys nebėra reikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi; jie buvo neteisėtai apdoroti; jie turi būti ištrinti, kad būtų įvykdytas teisinis įsipareigojimas; atšaukėte sutikimą arba prieštaraujate duomenų tvarkymui (teisė būti pamirštam pagal BDAR 17 straipsnį ir RSM įstatymą);
4) gauti duomenų tvarkymo apribojimą, kai įvyksta viena iš šių situacijų: jei ginčijate asmens duomenų tikslumą, laikotarpiui, reikalingam Duomenų valdytojui patikrinti minėtą tikslumą; jei tvarkymas yra neteisėtas ir jūs prieštaraujate, kad duomenys būtų ištrinti, ir prašote apriboti duomenų naudojimą; nors Duomenų valdytojui jų nebereikia tvarkymo tikslais, jūsų asmens duomenys yra būtini norint nustatyti ar įgyvendinti teisę teisme; jei prieštaravote tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys gali būti taikomos jūsų duomenims (teisė riboti pagal BDAR 18 straipsnį ir RSM įstatymą);
5) gauti su Jumis susijusius asmens duomenis susistemintu formatu, bendrai naudojamu ir nuskaitomu automatiniu įrenginiu bei siųsti tokius duomenis kitam Duomenų valdytojui be juos pateikusio Duomenų valdytojo kliūčių (teisė į perkeliamumą pagal BDAR 20 str. ir RSM įstatymą);
6) Visiškai arba iš dalies nesutikti su apdorojimu. Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomas, įskaitant profiliavimą, tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara. Jei asmens duomenys tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistikos tikslais, dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys, išskyrus atvejus, kai tvarkymas yra būtinas viešojo intereso užduočiai atlikti (teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį ir RSM įstatymą);
7) bet kada atšaukti sutikimą;
8) Pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai.

11. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JŲ ATSTOVAS EUROPOS SĄJUNGOJE
Norėdami įgyvendinti aukščiau aprašytas teises, galite susisiekti su Duomenų valdytoju Wonderfood s.p.a. bet kuriuo metu el. paštu siunčiamu pranešimu šiuo el. pašto adresu privacy@wonderfood.com arba registruotu laišku su gavimo patvirtinimu šiuo adresu: Strada dei Censiti, 2 – 47891 Falciano (RSM) arba jų atstovui Europos Sąjungoje dr. Nathaniel Casadei (mokesčių kodas CSDNHN82S13H294O) šiuo el. pašto adresu wonderfood@novapoesis.it arba registruotu laišku šiuo adresu: Via Pomposa Nr. 43/I, 47924 Riminis (RN).

Duomenų valdytojas Wonderfood s.p.a.


Company information

Company Name Wonderfood Spa
Registered office address Strada dei Censiti, 2
47891 Falciano (SM)
Economic Operator Code SM 04018

Mūsų meilės pasaulis Jums ir Jūsų augintiniui

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškiui ir prisijunkite prie Oasy meilės pasaulio. Didžiosios naujienos Jums ir Jūsų augintiniams.